Algemene Voorwaarden VoetZorg Sandra

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VoetZorg Sandra en een cliënt waarop VoetZorg Sandra deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

VoetZorg Sandra zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch en per

e-mail worden gemaakt, 06 83845174 of voetzorgsandra@gmail.com.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan VoetZorg Sandra door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag VoetZorg Sandra

100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Bij verhindering van de afspraak door VoetZorg Sandra, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

4. Tarieven en betaling

VoetZorg Sandra  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de praktijkruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan VoetZorg Sandra.

VoetZorg Sandra  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan VoetZorg Sandra. De persoonlijke gegevens worden door VoetZorg Sandra opgenomen en behandelt volgens de richtlijnen in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

VoetZorg Sandra is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VoetZorg Sandra verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

VoetZorg Sandra kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. VoetZorg Sandra is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van VoetZorg Sandra.

Diefstal wordt door VoetZorg Sandra altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

VoetZorg Sandra geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na behandeling, schriftelijk worden gemeld aan VoetZorg Sandra.

VoetZorg Sandra dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal VoetZorg Sandra de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien VoetZorg Sandra en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft

VoetZorg Sandra het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen VoetZorg Sandra en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.