Klachtenregeling

VoetZorg Sandra streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid om klachten te voorkomen. Desondanks kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is. Cliënt kan een schriftelijke klacht indienen en dan zal de klachtenprocedure in werking treden.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Organisatie: VoetZorg Sandra

Medewerker: Sandra Rietveld - Jansen

Klager: persoon die gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van VoetZorg Sandra

Klacht: uiting van ongenoegen

Verzekeraar: SFBV

Geschillencommissie: Branchevereniging ProVoet

 

Artikel 2 Algemeen

Deze procedure heeft betrekking op klachten, anders dan klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid. Deze worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar.

 

Artikel 3 Indienen van een klacht

Een klacht kan tot uiterlijk 14 dagen na het ontstaan worden ingediend.

De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij:

                   VoetZorg Sandra
                   C. Busken Huetstraat 25
                   2802 XC  Gouda

De klacht bevat ten minste

  • De naam en het adres van de klager
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van de klacht                                        

 

Artikel 4 De ontvangstbevestiging

Na ontvangst van de klacht deelt VoetZorg Sandra binnen 14 dagen schriftelijk de klager mee  dat de klacht wordt onderzocht.

 

Artikel 5 Onderzoek van de klacht

VoetZorg Sandra is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd de gewenste inlichtingen in te winnen.

De klager zal gevraagd worden een formulier te ondertekenen waarin de toestemming hiervoor wordt gegeven.
VoetZorg Sandra kan tevens deskundigen inschakelen. De eventuele hieraan verbonden kosten komen voor rekening van VoetZorg Sandra.

 

Artikel 6 Behandeling van de klacht

Binnen vier weken na ontvangst van een klacht zal er een gesprek plaats vinden met de klager. Zowel VoetZorg Sandra als klager mogen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.
Van het gesprek kan worden afgezien indien de klager aangeeft geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.

 

Artikel 7 Verslaglegging

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.
Het verslag bevat:

  • De namen en de functie van de aanwezigen
  • De zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd

Dit verslag wordt zowel ondertekend door klager en VoetZorg Sandra

 

Artikel 8 Afronding van klacht

VoetZorg Sandra zal binnen vier weken nadat het gesprek heeft plaatsgevonden, zoals omschreven in art. 6, tot een oplossing komen van de klacht. Het termijn kan met vier weken worden verlengd. VoetZorg deelt hiervoor de reden mee aan de klager.
 

Artikel 9 Onvoldoende toereikend procedure

Indien klager en VoetZorg Sandra niet tot overeenstemming kunnen komen met betrekking tot een oplossing van de klacht, zal de klacht worden afgehandeld door de geschillencommissie van de branchevereniging ProVoet.

De uitkomst van de geschillencommissie zal bindend zijn.